Schrijf je vandaag nog in en ga fit het nieuwe jaar in!

Fitnesscentrum Medemblik
Algemene voorwaarden – Fitnesscentrum Medemblik

Algemene voorwaarden

Artikel 1
Aanmelding vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden of bij de balie van de fitnessvestiging af te geven of u online aan te melden via onze website. Het lidmaatschap vangt aan, nadat Fitnesscentrum Medemblik het inschrijfformulier heeft ontvangen, op de datum zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven. Na betaling van hetgeen verschuldigd is, ontvangt u een lidmaatschapspas welke u nodig hebt om toegang te verkrijgen tot de vestiging. Bij elke nieuwe inschrijving wordt €9,50 administratiekosten gerekend. Bij verlies, diefstal of anderszins in het ongerede raken van de Fitnesscentrum Medemblik -pas, kan een vervangende pas tegen betaling van € 5,00 worden verkregen. Deze pas en uw lidmaatschap blijft eigendom van Fitnesscentrum Medemblik. Bij verlies of beschadiging worden opnieuw kosten in rekening gebracht. Jongeren onder 16 jaar mogen uitsluitend sporten onder begeleiding van een volwassene en met toestemming van ouders of voogd. Minimale leeftijd 12 jaar.

Artikel 2
De periode van, alle lidmaatschappen, wordt niet stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode. Na het einde van de looptijd worden alle lidmaatschappen opvolgend verlengd met 4 weken. Alle contributiegelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Betaling geschiedt per automatische incasso. Bij een achterstand van betaling mag er geen gebruik meer worden gemaakt van de faciliteiten van Fitnesscentrum Medemblik , totdat de achterstand volledig is voldaan. Voor het storneren van een betaling, om welke reden dan ook, wordt een toeslag van €1,00 per storno in rekening gebracht ter dekking van de kosten van (niet) betaling. Bij gebreke van tijdige en/of volledige betaling van de maandelijkse termijnen, zal het restant van het totale contractbedrag onmiddellijk – en aldus zonder enige ingebrekestelling – opeisbaar zijn, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover. Het lid kan zijn lidmaatschap minimaal 4 weken van te voren, voor het verstrijken van de overeengekomen termijn, schriftelijk via ons uitschrijfformulier te beëindigen en wanneer de gehele achterstand is voldaan. Uitschrijving per e-mail wordt niet in behandeling genomen. Indien het lid de gegeven overtreedt, is zulks een reden om het lid toegang verder te ontzeggen, alsmede de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

Artikel 3
Achterstallige contributiegelden worden belast met porto- en administratiekosten van €5,00. Indien het Lid nalatig is in zijn/haar betalingsplicht jegens Fitnesscentrum Medemblik , om welke reden dan ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo etc.) wordt de incasso nogmaals aangeboden. Indien het Lid, ook na ingebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, zal de vordering ter incasso uit handen worden gegeven aan een incassobureau. In dat geval is het Lid gehouden om de volledige opeisbare vordering, waaronder alle bedragen alsmede toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst. De hieraan verbonden kosten, verhoogd met de wettelijke rente verbonden aan het innen van achterstallige contributiegelden, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van het desbetreffende lid of de wettelijke vertegenwoordiger van het minderjarige lid.

Artikel 4
Fitnesscentrum Medemblik behoudt zich het recht de tarieven tussentijds te wijzigen. Het lid is niet gerechtigd om de overeenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij het Lid een natuurlijk persoon is, de tariefswijziging een verhoging van de contributie betreft en deze verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

Artikel 5
Fitnesscentrum Medemblik behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen. Als het lid geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen, die aangeboden worden door Fitnesscentrum Medemblik vindt geen restitutie van de contributie plaats. Op officiële en erkende feestdagen is de Fitnesscentrum Medemblik -vestiging gerechtigd gesloten te zijn zonder dat dit zal leiden tot contributievermindering of teruggave.

Artikel 6
Het contributie bedrag dient ook te worden betaald, indien het lid geen gebruik maakt of geen gebruik kan maken van de faciliteiten van Fitnesscentrum Medemblik. U kunt ook uw abonnement niet vroegtijdig opzeggen of tijdelijk stopzetten om medische redenen, vakantie en verhuizing. Bij overlijden kan het lidmaatschap vroegtijdig worden beëindigd. Tevens is het mogelijk om uw lidmaatschap over te dragen naar een ander persoon. Degene die het lidmaatschap overneemt betaald eenmalig €9,50 administratiekosten. Bij verhuizing meer dan 20 km is het mogelijk om op te zeggen met inachtneming van 1 maand opzegtermijn en U dient een bewijs van inschrijving te tonen van uw nieuwe gemeente.

Artikel 7
Fitnesscentrum Medemblik behoudt zich het recht om alle overeenkomsten, bij een verhuizing van het fitnesscentrum, mee te verhuizen. Het lid is niet gerechtigd om de overeenkomst als gevolg van een verhuizing van het fitnesscentrum te ontbinden. Bij verhuizing meer dan 5 km is het mogelijk om op te zeggen met inachtneming van 1 maand opzegtermijn.

Artikel 8
a. Het gebruik van de apparatuur, het volgen van groepslessen of activiteiten van welke aard ook, bij Fitnesscentrum Medemblik, is geheel voor eigen risico van het lid.

b. Fitnesscentrum Medemblik , de bedrijfsleider en overige werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en / of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.

c. Fitnesscentrum Medemblik, de bedrijfsleider en overige werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden. Tevens zal de deelnemer Fitnesscentrum Medemblik vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

Artikel 9
De algemene voorwaarden en de huisregels van Fitnesscentrum Medemblik staan op de website www.Fitnesscentrummedemblik.nl en zijn bij de balie van Fitnesscentrum Medemblik op te vragen. Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Fitnesscentrum Medemblik te accepteren en hierna te handelen. Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de Overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen Fitnesscentrum Medemblik en het lid. Bij in overtreding van een van onze huisregels behoudt Fitnesscentrum Medemblik het recht het lidmaatschap te beëindigen.